Prelom butne kosti kod starijih osoba

Prelom butne kosti kod starijih osoba predstavlja ozbiljan medicinski problem koji zahteva brzu i adekvatnu reakciju. Kao najveća i najjača kost u ljudskom tijelu, butna kost igra ključnu ulogu u podržavanju telesne težine i omogućavanju pokreta. Međutim, sa starenjem kosti postaju krhkije, a rizik od padova se povećava, što čini starije osobe posebno podložnim prelomima butne kosti. Ove povrede mogu imati dubok uticaj na kvalitet života, smanjujući mobilnost, nezavisnost i povećavajući rizik od komplikacija poput duboke venske tromboze i pneumonije zbog produženog ležanja i nepokretnosti.

Sa koliko godina je povećan rizik od preloma butne kosti?

Povećan rizik od preloma butne kosti obično počinje sa starenjem, posebno nakon 65. godine života. Međutim, ovaj rizik se značajno povećava kod osoba starijih od 80 godina. Razlog za to leži u činjenici da kosti sa godinama gube na gustini i postaju krhkije, što ih čini podložnijim prelomima. Osteoporoza, koja je češća kod starijih osoba, dodatno doprinosi ovom riziku jer dovodi do smanjenja koštane mase i pogoršanja mikroarhitekture kosti.

Prelomi butne kosti mogu imati različite faze i tipove, u zavisnosti od lokacije i ozbiljnosti povrede. Glavne kategorije uključuju:

 • Intrakapsularni prelomi: Ovi prelomi se dešavaju unutar zglobne kapsule kuka i mogu biti:
  • Subkapitalni prelomi- Nalaze se odmah ispod glave butne kosti.
  • Transcervikalni prelomi- Dešavaju se u vratu butne kosti.
  • Bažalni prelomi- Lokalizovani su na bazi vrata butne kosti.
 • Ekstrakapsularni prelomi: Ovi prelomi se nalaze izvan zglobne kapsule kuka i mogu se dalje klasifikovati kao:
  • Intertrohanterni prelomi- Lokalizovani su između velikog i malog trohantera butne kosti.
  • Subtrohanterni prelomi-  Nalaze se neposredno ispod malog trohantera i mogu se protezati niz stegnenicu.

Kada je reč o ozbiljnosti i progresiji, prelomi butne kosti mogu varirati od jednostavnih, sa minimalnim pomeranjem kosti, do kompleksnih preloma sa značajnim pomeranjem i kominucijom (raspadanjem kosti na više delova). Takođe, moguće su i patološki prelomi, koji nastaju na mestima oslabljenih kostiju usled osteoporoze ili drugih bolesti kostiju.

Rana dijagnoza je ključna za sprečavanje komplikacija i promovisanje oporavka kod preloma butne kosti, posebno kod starijih osoba.

Prelom butne kosti, posebno kod starijih osoba, može imati značajne posledice, ne samo na fizičko zdravlje, već i na mentalno blagostanje i životni stil. Oporavak može biti dugotrajan i izazovan, a u nekim slučajevima može dovesti do trajnih promena u sposobnosti osobe da obavlja svakodnevne aktivnosti.

Posledice preloma butne kosti

 • Prelom može dovesti do dugotrajne imobilizacije, što može rezultirati smanjenjem mišićne snage, opsega pokreta i ravnoteže. To može ograničiti sposobnost osobe da obavlja osnovne aktivnosti kao što su hodanje, penjanje stepenicama ili obavljanje kućnih poslova.
 • Smanjena snaga mišića i ravnoteža povećavaju rizik od padova, što može dovesti do dodatnih preloma i povreda.
 • Dugotrajno ležanje može dovesti do komplikacija kao što su dekubitusi (čirevi od pritiska), duboka venska tromboza, plućna embolija i atrofija mišića.
 • Neki pacijenti mogu doživeti hronični bol u zahvaćenom području, čak i nakon što kost zaraste.
 • Prelom i smanjena nezavisnost mogu dovesti do anksioznosti, depresije i smanjenog samopouzdanja zbog promena u životnom stilu i smanjene sposobnosti učestvovanja u društvenim aktivnostima.

Promene životnih navika nakon preloma:

 • Može biti potrebno prilagođavanje doma, uključujući uklanjanje prepreka, instalaciju rukohvata i prilagođavanje kupatila kako bi se osigurala veća bezbednost i smanjio rizik od padova.
 • Štake, hodalice ili štapovi mogu postati neophodni za održavanje mobilnosti i nezavisnosti.
 • Pacijenti mogu biti primorani da promene način obavljanja svakodnevnih aktivnosti ili da traže pomoć za zadatke koje su prethodno mogli samostalno da obavljaju.
 • Vežbe za jačanje mišića, poboljšanje ravnoteže i fleksibilnosti mogu postati redovan deo rutine kako bi se smanjio rizik od budućih padova i održalo zdravlje kostiju.
 • Povećan unos kalcijuma, vitamina D i proteina može biti potreban za promovisanje zarastanja kostiju i održavanje mišićne mase.

Prelom butne kosti može značajno uticati na kvalitet života starijih osoba, te je važno pružiti adekvatnu podršku i resurse za oporavak i adaptaciju na promene.

Koliki je oporavak od preloma butne kosti kod starijih osoba?

Oporavak od preloma butne kosti kod starijih osoba može biti dugotrajan i zahteva sveobuhvatan pristup koji uključuje medicinsko praćenje, rehabilitaciju i često promene u životnom stilu. Trajanje oporavka može značajno varirati u zavisnosti od nekoliko faktora, uključujući tip i lokaciju preloma, opšte zdravstveno stanje osobe, prisustvo pridruženih medicinskih problema kao što je osteoporoza, i efikasnost rehabilitacije.

Faze oporavka:

 • Akutna faza (prvih nekoliko nedelja do mesec dana):

   • Fokus je na zarastanju preloma, smanjenju bola i prevenciji komplikacija. Ako je izvršena operacija, pažnja se poklanja i zarastanju rane.

   • Početna mobilizacija može uključivati korišćenje pomagala za hod (štaka, hodalica) kako bi se smanjio pritisak na povređenu nogu.

 • Rana rehabilitacija (prva 3 meseca):

  • Fokus je na postepenom povećanju pokretljivosti i jačanju mišića kroz fizioterapijske vežbe.

  • Cilj je poboljšati opseg pokreta i graditi snagu kako bi se povratila funkcija povređenog ekstremiteta.

 • Kasna rehabilitacija (3-6 meseci ili duže):

  • Nastavak jačanja i povećanja pokretljivosti, uz fokus na poboljšanje ravnoteže i hodanja.

  • Uključivanje vežbi za poboljšanje celokupne fizičke kondicije i smanjenje rizika od daljih padova.

Faktori koji utiču na oporavak:

 • Starost– Starije osobe obično sporije zaceljuju i mogu imati smanjenu sposobnost oporavka zbog postojećih zdravstvenih problema.

 • Zdravstveno stanje- Prisustvo hroničnih bolesti kao što su osteoporoza, dijabetes i kardiovaskularne bolesti može usporiti oporavak.

 • Nutricija: Adekvatan unos proteina, vitamina D i kalcijuma može podržati zarastanje kosti i oporavak mišića.

 • Psihološki faktori- Motivacija, podrška porodice i mentalno zdravlje takođe igraju značajnu ulogu u oporavku.

U nekim slučajevima, oporavak može trajati i duže od 6 meseci, a neki pacijenti možda ne povrate potpunu funkciju i nezavisnost. Povratak na prethodni nivo aktivnosti može biti ograničen, i može biti potrebna dugoročna upotreba pomagala za hod ili druge prilagodbe u svakodnevnom životu.